Czym to jest KNF?

W informacjach finansowych często pojawia się skrót KNF. Co on oznacza? To Komisja Nadzoru Finansowego, to organ administracji rządowej. Jaki jest zakres prac KNF?

KNF – informacje

Komisja Nadzoru Finansowego, czyli KNF, sprawuje nadzór nad polskim rynkiem finansowym. Jest jednostką centralną i powołano ją ustawą z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym.  W składzie komisji jest pięciu członków, przewodniczący oraz jego dwóch zastępców. Premier powołuje przewodniczącego i sprawuje nadzór nad KNF. Na wniosek przewodniczącego komisji, premier mianuje też pozostałych członków. Komisja nadzoruje kompleksowo rynek finansowy, czyli:

 • sektor bankowy,
 • sektor ubezpieczeniowy,
 • sektor emerytalny,
 • sektor kas spółdzielczych,
 • rynek kapitałowy,
 • instytucje płatnicze i biura usług płatniczych
 • instytucje pieniądza elektronicznego,
 • instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne oraz zakłady ubezpieczeń z konglomeratu finansowego

KNF stoi na straży bezpieczeństwa, stabilności, przejrzystości rynku finansowego.

Zadania KNF

KNF podejmuje działania:

 • mające na celu rozwój rynku finansowego oraz jego prawidłowe funkcjonowanie
 • dążące do wzrostu konkurencyjności rynku finansowego w Polsce względem innych rynków zagranicznych,
 • obejmujące przygotowanie kampanii informacyjnych
 • obejmujące akcje edukacyjne dotyczące finansów
 • przygotowujące projekty ustaw dotyczące nadzoru nad rynkiem finansowym
 • narzucanie kar i wykluczanie instrumentów finansowych z obrotu, w przypadku niestosowania się do prawa przez uczestników rynku.

KNF pełni funkcję:

 • kontrolną
 • informacyjną
 • edukacyjną
 • legislacyjną
 • dyscyplinującą.

Przy Komisji znajduje się sąd polubowny, który pomaga rozwiązać spory między  uczestnikami rynku finansowego.

Instytucje, które kontroluje KNF

KNF sprawuje nadzór nad: wszystkimi bankami, Giełdą Papierów Wartościowych, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Towarową Giełdą Energii, wszystkimi SKOK-ami, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, agentami firm inwestycyjnych, emitentami, którzy emitują papiery wartościowe w ramach oferty publicznej, funduszami i firmami inwestycyjnymi, zakładami ubezpieczeniowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Swoją jurysdykcją KNF nie obejmuje Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego, ZUS-s, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, KRUS-s i ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pożyczki

Chcesz uzyskać pożyczkę na wymarzony cel i zastanawiasz się, jakie dokumenty musisz zawczasu przygotować? Dobrze trafiłeś – podsumujemy tym artykule wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do uzyskania danego rodzaju pożyczki.

Dowód osobisty

Przy każdej pożyczkę wymagany jest dowód osobisty. Zdarza się, że to jedyny dokument, który będziesz musiał okazać. Przy pożyczkach na oświadczenie potrzeba tylko wniosku z Twoimi danymi oraz weryfikacji Twojej tożsamości poprzez sprawdzenie dowodu osobistego. To wszystko. Przy pożyczkach, gdzie jest wymagana większa liczba dokumentów, dowód także jest podstawą. Pamiętaj by zabrać go z domu, gdy będziesz udawał się do biura parabanku po pożyczkę lub by mieć go przy sobie podczas wypełniania wniosku online. Będziesz musiał podać swój PESEL, numer dowodu, serię, datę ważności.

Wyciąg z konta bankowego

Niektórzy pożyczkodawcy wymagają przedstawienia wyciągu z konta za ostatnie 6 miesięcy czy rok. Dzięki temu mogą ocenić wysokość i regularność dochodów wpływających na konto i zweryfikować, czy klient będzie w stanie spłacić pożyczkę. Jeśli wymagany jest wyciąg z konta, to nie jest potrzebne zaświadczenie o dochodach z pracy. Dla osób o nieunormowanym zatrudnieniu, to korzystniejsza opcja. Wyciąg z konta da się wygenerować samemu, jeśli korzysta się z bankowości internetowej. Po zalogowaniu na konto, można szybko wygenerować wyciąg, bez potrzeby wizyty w siedzibie banku.

Zaświadczenie o dochodach

Jeśli nie wybrałeś pożyczki na oświadczenie lub z minimalnymi formalnościami, zostaniesz z pewnością poproszony o przedstawienie zaświadczenia o zarobkach. Taki dokument możesz uzyskać u swojego pracodawcy, jeśli pracujesz na umowę. Wystarczy skan czy kopia takiego zaświadczenia. Kwalifikują się umowy o pracę, umowy o dzieło czy zlecenie. Poza dochodami z tytułu zatrudnienia, we wniosku możesz podać wszystkie inne dochody, np. z tytułu alimentów czy wynajmu mieszkania. Nie trzeba ich jednak dokumentować.

Odcinek renty lub emerytury

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, nie otrzymasz pożyczki bez przedstawiania odcinka renty czy emerytury potwierdzającego otrzymywanie środków. Można poprosić o niego listonosza, jeśli otrzymujesz wpłaty do domu lub na poczcie, jeśli tam odbierasz swoje świadczenia. Pamiętaj zatem by nie wyrzucać odcinków, bo mogą się przydać, gdy będzie się ubiegać o pożyczkę. Jeśli zaś emerytura czy renta trafia na Twoje konto bankowe, wystarczy, że przedstawisz pożyczkodawcy potwierdzenie przelewu. Można je ściągnąć ze strony bankowości internetowej.

Umowa pożyczki

Pieniądze z pożyczki uzyskasz tylko gdy zawrzesz umowę pożyczki. To ostatni niezbędny dokument, ale najważniejszy w całym procesie. Dokładnie przeczytaj umowę pożyczki. Dostaniesz ją na maila jeśli składałeś wniosek online, czasem przesyłana jest ona przez kuriera, a jeśli udałeś się do siedziby parabanku, to właśnie tam zostanie Ci przedstawiona umowa. Po akceptacji wszystkich zapisów umowy, musisz ją podpisać. Wtedy jest ona ważna, jej ustalenia zaczynają obowiązywać, a pieniądze zostaną Ci przekazane.15

Co to jest pożyczka na weksel?

Umowa pożyczki pod weksel jest zawierana między dwoma podmiotami prywatnymi. Gwarantem pożyczki jest weksel, który staje się papierem wartościowym. Aktualnie to rzadka forma pożyczki, wypierana przez pożyczki gotówkowe czy społecznościowe.

Weksel

Weksel to papier wartościowy, który ma zastosowanie nie tylko w pożyczkach. Jeśli dana osoba złoży na nim podpis, to stanowi to podstawę do powstania zobowiązania wekslowego na jej nazwisko. Weksel może być zabezpieczeniem pożyczki. Dzięki temu dokumentowi, pożyczkobiorca szybko otrzymuje środki finansowe. Weksle pełni także funkcję refinansową, obiegową czy gwarancyjną. Może podlegać obrotowi oraz być użyty jako metoda płatnicza.

Pożyczka na weksel

Pożyczki na weksel to forma pożyczki prywatnej. Oferują ją inwestorzy szukający możliwości zarobku na odsetkach. Weksel staje się dokumentem zabezpieczającym pożyczkę, w momencie, kiedy zostanie złożony pod nim podpis. Co istotne, weksel jest także ważny in blanco. Trzeba uważać, by nie podpisać takiego weksla, a potem by pożyczkodawca nie wpisał na wekslu wyższej sumy niż zostało ustalone. Łatwo w ten sposób paść ofiarą oszustów.

Zalety pożyczki na weksel

Pożyczka na weksel wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem, ale ma sporo zalet. Przede wszystkim jej limit może być dość wysoki, nawet sięgający 100 000 złotych. By ją uzyskać nie jest potrzebna wiarygodność kredytowa – rejestry dłużników nie są sprawdzanie. Nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o dochodach. Także osoby z postępowaniem komorniczym mogą ubiegać się u prywatnego inwestora o pożyczkę na weksel. Zasady pożyczki są uzgadniane wedle życzeń pożyczkobiorcy i na ile pozwoli pożyczkodawca. To, ile będzie trwała umowa pożyczki, na jaką kwotę zostanie ona udzielona zależy od indywidualnych ustaleń stron. Przeznaczenie takiej pożyczki może być dowolne – cel wybiera pożyczkobiorca.

Dokumenty wymagane przy pożyczce na weksel

Poza wekslem i umową pożyczki, niewiele dokumentów jest wymaganych przy zaciąganiu pożyczki na weksel. Istotne jest prawidłowe wypełnienie weksla. Powinny się znaleźć na nim takie dane jak data i miejsce podpisania go, data spłaty pożyczki oraz miejsce dokonania spłaty, dane stron umowy: pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy oraz także podpisy obu stron. Dokument musi też zawierać nazwę weksel na górze. Weksel powinien także mieć sumę pożyczki – jeszcze warto tu wspomnieć, że podpisując weksel, kwota powinna już się tam znaleźć. Nie należy podpisywać weksla in blanco, zwłaszcza, jeśli nie jesteśmy do końca przekonani o rzetelności partnera.

Prawodawstwo

Obrót oraz wystawianie weksli podlegają prawodawstwu polskiemu na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo Wekslowe. Przepisy ustawy określają, że weksel staje się papierem wartościowym i zaczyna pełnić funkcję kredytową z chwilą jego podpisania. Wtedy też zaczyna na podpisującym weksel ciążyć obowiązek jego spłaty.

Nie masz dowodu? Nic nie szkodzi – możesz wziąć pożyczkę na inny dokument

Jednym z głównych warunków, jaki stawiany jest każdemu, kto chce starać się o przyznanie pożyczki przez firmę pozabankową, jest konieczność posiadania dokumentu tożsamości. W naszym kraju dokumentem takim jest przede wszystkim dowód osobisty, ale nie tylko. Czy oznacza to, że możemy ubiegać się o pożyczkę z wykorzystaniem innego dokumentu – prawa jazdy lub paszportu?

Sprawdzając wybiórcze warunki udzielania pożyczek przez instytucje pozabankowe, można znaleźć informacje, że wymaganym dokumentem do rozpatrzenia wniosku jest dokument tożsamości –  dowód osobisty. Dodatkowo podczas internetowego składania wniosku, bardzo często spotyka się formularz, w którym pożyczkodawca dokładnie sprawdza dane, właśnie na podstawie dowodu osobistego. We wniosku podajemy między innymi:

 •  numer dowodu osobistego,
 •  datę ważności dowodu osobistego,
 •  informacje o organie, który wydał dokument.

W przypadku braku podania wyżej wymienionych informacji nie ma możliwości przejścia do kolejnego etapu związanego ze składaniem wniosku drogą online. Wygląda zatem, że bez dowodu osobistego, złożenie i zaciągniecie pożyczki z sektora pozabankowego jest niemożliwe. Dokumenty, które również potwierdzają naszą tożsamość – prawo jazdy oraz paszport – we wniosku pozabankowym nie są brane pod uwagę.

Co zatem zrobić, jeżeli jako pożyczkobiorca nie posiadamy dowodu osobistego? Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy stałymi klientami danej placówki oraz tego, co stało się z naszym dowodem osobistym.

W przypadku kiedy jako pożyczkobiorcy jesteśmy nowym klientem danej firmy, a nasz dowód osobisty został zagubiony – działamy w oparciu o 4 kroki.

 •   Utratę naszego dowodu osobistego powinniśmy zgłosić w urzędzie gminy, miasta lub w konsulacie, jeżeli nasz dokument zgubiliśmy za granicą.
 •    O zagubieniu dowodu osobistego powinniśmy poinformować policję oraz nasz bank, informacja o tym zostanie przekazana do systemu Dokumentów Zastrzeżonych, a dzięki temu unikniemy sytuacji, w której ktoś będzie chciał zaciągnąć pożyczkę na nasze dane.
 •    W gminie po zgłoszeniu zgubienia dowodu osobistego otrzymamy zaświadczenie, którym możemy posługiwać się do czasu wyrobienia nowego dokumentu. Zaświadczenie nie jest dokumentem tożsamości, ale można okazywać je wszędzie tam, gdzie konieczne jest potwierdzenie tożsamości dowodem osobistym – również w sytuacji wnioskowania o pożyczkę.
 •    Jeżeli nie mamy dowodu osobistego, a posiadamy wydane przez urząd zaświadczenie, możemy wnioskować o pożyczkę. Jednak przed złożeniem wniosku koniecznie należy skontaktować się telefonicznie z pożyczkodawcą. Dzięki temu uzyskamy informację, czy dysponując takim zaświadczeniem, będziemy mogli skorzystać z oferty.

Znacznie łatwiej jest uzyskać pożyczkę bez dowodu osobistego także w sytuacji, kiedy jesteśmy stałymi klientami danej firmy. W takim przypadku można liczyć na specjalne traktowanie.

Doradca w dziedzinie finansów – zawód potrzebny w naszym życiu.

Jako klienci banków, jak i innych instytucji finansowych, podczas naszych decyzji spotkamy się niejednokrotnie z terminem doradcy. Rodzajów doradców jest wiele – może być to doradca inwestycyjny, finansowy, czy też kredytowy. Czym jednak się różnią i z jaką sprawą się do nich zwrócić?

Do kogo zwrócić się z problemem finansowym?

Doradca inwestycyjny jest specjalistą w swojej dziedzinie, który posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu finansów oraz inwestycji – dodatkowo wiedzę tą ma potwierdzoną państwowym egzaminem. Zawód ten jest licencjonowany oraz regulowany odpowiednimi przepisami prawa. Prawdziwych ekspertów w naszym kraju jest kilkuset i trafienie akurat na takiego „super eksperta” znającego wszystkie niuanse jest naprawdę dużym sukcesem.

Zdecydowanie łatwiejsze dla klientów będzie uzyskanie pomocy od doradcy finansowego. Jest to specjalista do spraw finansów, który nie jest powiązany z konkretną instytucją finansową, np. bankiem lub towarzystwem ubezpieczeniowym. Głównym zadaniem doradcy finansowego jest przekazania swojemu klientowi merytorycznej wiedzy z zakresu finansów, jak i z ochrony jego majątku, bezpieczeństwa finansowego – na podstawie analizowania jego potrzeb finansowych, a następnie dobrania adekwatnych dla niego produktów finansowych. Doradca finansowy jest to osoba, która jest w stanie jednorazowo, sporadycznie lub systematycznie przez dłuższy okres współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez klienta oraz jego bliskich – głównie w sprawie trudnych decyzji, które niosą za sobą duże skutki finansowe. Można zatem śmiało stwierdzić, że doradca finansowy jest osobą, która pomoże w uporządkowaniu całości finansów osobistych klienta.

Do kogo jeszcze można się zwrócić?

Istnieją również sieci firm, które specjalizują się w doradztwie finansowym. Klient może poprosić o pomoc doradcę bankowego stacjonarnie, jak i takich doradców, którzy działają jedynie przez Internet.

Czym zatem powinien kierować się klient podczas wyboru doradcy dla siebie?

Przede wszystkim klient powinien sprawdzić, czy dana osoba, która przedstawia się jako doradca, faktycznie pracuje dla konkretnej firmy lub instytucji. Można oczywiście zapytać swojej rodziny lub znajomych, czy korzystają z usług doradcy finansowego – wówczas mamy kontakt sprawdzony i godny zaufania.

Doradca finansowy jest w stanie pomóc klientowi w podejmowaniu decyzji. Jednak zawsze należy pamiętać o swoich własnych przemyśleniach, przeczuciach oraz o tym, że najlepszym strażnikiem jesteśmy my sami dla naszych finansów

Konto dla małego dziecka

Wreszcie nadszedł ten cudowny czas, kiedy na świat przyszedł nasz potomek. Teraz cała uwaga skierowana jest na niego. Wśród wszystkich spraw związanymi z narodzeniem dziecka, warto również zastanowić się nad zabezpieczeniem jego finansowej przyszłości. Jak zatem najlepiej wybrać?

 

Czy konto oszczędnościowe dla dziecka będzie właściwym rozwiązaniem?

Oczywiście tak! Zdecydowanie warto już na samym początku pomyśleć o założeniu konta oszczędnościowego dla naszej pociechy. Jego wejście w dorosłe życie będzie wówczas dużo łatwiejsze, kiedy przyjdzie mu zmierzyć się z wydatkami, na które będzie miał zaoszczędzone środki. Wpłacając regularnie nawet 100 złotych miesięcznie przez okres 18 lat, jesteśmy w stanie odłożyć 21 600 złotych. Do tego należy jeszcze doliczyć odsetki od oszczędności. Jeżeli jesteśmy w stanie wpłacać, co miesiąc dwa razy więcej, to uzbieramy aż 43 200 złotych plus odsetki.

Aktualnie dzięki programowi 500+ możemy nawet przeznaczyć na ten cel 500 złotych miesięcznie. Wówczas po 18 latach oszczędzania uzbieramy niebagatelną kwotę 108 000 tysięcy, a do tego należy doliczyć jeszcze odsetki. Dzięki takiej kwocie nasze dziecko wchodząc w dorosłe życie, będzie w stanie np. opłacić sobie studia, wpłacić zaliczkę na kupno własnej nieruchomości, kupić samochód, czy rozkręcić nawet swoją własną firmę. Rozpoczęcie dorosłego życia jest niezwykle kosztowne, dlatego taki zastrzyk gotówki zdecydowanie ułatwi ten start w dorosłość.

 

Najtrudniejszy zawsze jest pierwszy krok

 

Założenie jest oczywiście takie, że my – jako rodzice wpłacamy, a nasze dziecko, już pełnoletnie, dokonuje wypłaty. Możliwe jest oczywiście uruchomienie opcji wypłacania pieniędzy już od 13 roku życia dziecka. Pozostaje pytanie, czy umówić się z dzieckiem, aby nie wypłacało pieniędzy ze swojego konta oszczędnościowego, czy nie mówić mu o nim, a kiedy będzie dorosłe sprawić mu nie lada prezent.

Należy pamiętać, że przy takim koncie konieczna jest systematyczność podczas oszczędzania. Jedynie comiesięczne wpłacanie na konto oszczędnościowe jest w stanie doprowadzić do uzbierania naprawdę dużych kwot.

Zdecydowanie warto zastanowić się nad rozwiązaniem konta oszczędnościowego dla naszego dziecka. Nawet wpłacając 100 złotych miesięcznie, jesteśmy w stanie uzbiera sporą sumę pieniędzy, która ułatwi start w dorosłość naszemu dziecku. Jeżeli stać nas na większe oszczędności – nic nie stoi na przeszkodzie. Takie pieniądze z pewnością przydadzą się naszemu dziecku i być może dzięki niemu zbuduje swoją przyszłość finansową.

Jak klasyfikujemy kredyty?

Każdy doskonale wie, że opcji kredytowych jest bardzo dużo, a różnią się od siebie pod względem wielu elementów. Przede wszystkim rozróżnia się je ze względu na dedykowany cel, a także ze względu na klienta.

Jak zatem klasyfikować kredyty? Podstawową jest oczywiście kwalifikacja ze względu na przeznaczenie pieniędzy z kredytu. Można tutaj wyróżnić trzy rodzaje. Pierwszym z nich jest kredyt na firmę, na który decydują się przedsiębiorcy lub też osoby, które mają na celu założenie działalności gospodarczej. Kredyt tego typu zaciągają przede wszystkim firmy, które chcą w ten sposób dokonać nowych inwestycji w swojej firmie. Również podczas zakładania swojej własnej działalności gospodarczej – kredyt na firmę okazuje się niezwykle pomocnym.

Najpopularniejszy kredyt – dostępny dla każdego

Kolejnym rodzajem jest kredyt konsumpcyjny, który przeznaczony jest dla osób decydujących się na zakup najróżniejszych produktów oraz usług. Ten rodzaj kredytu jest niezwykle popularny w polskim społeczeństwie, a duża ilość Polaków korzysta z niego bardzo często. Jeżeli nie mamy aktualnie odpowiedniej kwoty, aby np. kupić nowy komputer lub wyjechać na wakacje – ten rodzaj finansowania jest niezwykle prosty i przyjazny kredytobiorcy.

Własna nieruchomość na kredyt

Kolejnym kredytem ze względu na jego przeznaczenie jest równie popularny kredyt hipoteczny. Powiązany on jest przede wszystkim z zakupem nieruchomości, które są drogie i mało kogo stać na przeznaczenie tak dużych pieniędzy z własnej kieszeni – jednorazowo.

Co rozróżnia kredyty?

Kryterium, które pozwala wyróżnić kredyty, jest okres spłaty. W tym wypadku wyróżnia się kredyty krótkoterminowe, których okres spłaty nie przekracza 12 miesięcy. Drugim rodzajem są kredyty od 12 do 60 miesięcy (5 lat). Jako trzecie wyróżnia się kredyty z okresem spłaty powyżej 60 miesięcy (przede wszystkim dużo większe kredyty konsumenckie np. na zakup samochodu, jak również kredyty hipoteczne, które zaciąga się na okres kilkunastu lat i więcej).

Ważny jest także rodzaj zabezpieczenia. Tutaj wyróżnia się dwa typy kredytów – lombardowe oraz hipoteczne. Kredyt lombardowy udzielany jest pod zastaw dla banku. Decydując się na niego, dajemy bankowi coś w zastaw – jako zabezpieczenie kredytu – np. samochód. Hipoteczny związany jest również z zastawem, jednak w tym wypadku zastawia się nieruchomość (hipotekę).

Ostatnim kryterium, które wyróżnia poszczególne kredyty to forma kredytowania. Wyróżnia się  tutaj aż sześć rodzajów kredytów – dyskontowe, akceptacyjne, hipoteczne, czekowe, inkasujące wierzytelność, lombardowe. Oczywiście jest to zestawienie podstawowe, które należy znać, decydując się na zaciągniecie kredytu w banku. Każdy bank w swojej ofercie posiada szeroką ofertę kredytów, jednak każdy na innych warunkach.

Warto zatem przed decyzją zapoznać się z ofertą więcej niż jednego banku – wówczas będziemy mieli pewność, że kredyt będzie opierał się na korzystnych dla nas warunkach.