Czym to jest KNF?

W informacjach finansowych często pojawia się skrót KNF. Co on oznacza? To Komisja Nadzoru Finansowego, to organ administracji rządowej. Jaki jest zakres prac KNF?

KNF – informacje

Komisja Nadzoru Finansowego, czyli KNF, sprawuje nadzór nad polskim rynkiem finansowym. Jest jednostką centralną i powołano ją ustawą z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym.  W składzie komisji jest pięciu członków, przewodniczący oraz jego dwóch zastępców. Premier powołuje przewodniczącego i sprawuje nadzór nad KNF. Na wniosek przewodniczącego komisji, premier mianuje też pozostałych członków. Komisja nadzoruje kompleksowo rynek finansowy, czyli:

 • sektor bankowy,
 • sektor ubezpieczeniowy,
 • sektor emerytalny,
 • sektor kas spółdzielczych,
 • rynek kapitałowy,
 • instytucje płatnicze i biura usług płatniczych
 • instytucje pieniądza elektronicznego,
 • instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne oraz zakłady ubezpieczeń z konglomeratu finansowego

KNF stoi na straży bezpieczeństwa, stabilności, przejrzystości rynku finansowego.

Zadania KNF

KNF podejmuje działania:

 • mające na celu rozwój rynku finansowego oraz jego prawidłowe funkcjonowanie
 • dążące do wzrostu konkurencyjności rynku finansowego w Polsce względem innych rynków zagranicznych,
 • obejmujące przygotowanie kampanii informacyjnych
 • obejmujące akcje edukacyjne dotyczące finansów
 • przygotowujące projekty ustaw dotyczące nadzoru nad rynkiem finansowym
 • narzucanie kar i wykluczanie instrumentów finansowych z obrotu, w przypadku niestosowania się do prawa przez uczestników rynku.

KNF pełni funkcję:

 • kontrolną
 • informacyjną
 • edukacyjną
 • legislacyjną
 • dyscyplinującą.

Przy Komisji znajduje się sąd polubowny, który pomaga rozwiązać spory między  uczestnikami rynku finansowego.

Instytucje, które kontroluje KNF

KNF sprawuje nadzór nad: wszystkimi bankami, Giełdą Papierów Wartościowych, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Towarową Giełdą Energii, wszystkimi SKOK-ami, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, agentami firm inwestycyjnych, emitentami, którzy emitują papiery wartościowe w ramach oferty publicznej, funduszami i firmami inwestycyjnymi, zakładami ubezpieczeniowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Swoją jurysdykcją KNF nie obejmuje Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego, ZUS-s, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, KRUS-s i ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.